El Reglament de Productes de la Construcció (RPC) ara també és obligatori pels cables de telecomunicacions

Et comuniquem que Ministeri d’Economia i Empresa ha publicat l’Ordre ECE/983/2019, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions en l’interior de les edificacions.

Amb aquesta nova ordre per fi es regularitza a nivell legislatiu l’anòmala situació que existia fins ara en les instal·lacions d’edificació. I és que el RPC ja era d’aplicació tant pels cables elèctrics com pels de sistemes de protecció contra incendis.

En aquesta disposició també es modifiquen diversos aspectes del reglament d’Infraestructures de Telecomunicacions, aprovat pel RD 346/2011 i de l’Ordre ITC/1644/2011 que el desenvolupa.

Cal destacar que l’Ordre fixa els nivells mínims de reacció al foc pels cables de telecomunicacions, sense perjudici que qualsevol altra reglamentació pugui fixar d’altres més estrictes. Així mateix, s’estableix que, en cas de què aquests cables hagin d’instal·lar-se en contacte o per la mateixa canalització que d’altres sotmesos a d’altre legislació (com per exemple els cables elèctrics), tot el conjunt haurà de complir amb els requisits que fixi la legislació més estricta.